STROBE Publications

Atomic Structure of the E2 Inner Core of Human Pyruvate Dehydrogenase Complex

Refereed Designation:Refereed
Publication Type
Journal Article
Publication Year
2018
Authors
Jiang, Jiansen,
Baiesc, Flavius L.,
Hiromasa, Yasuaki,
Yu, Xuekui,
Hui, Wong Hoi,
Dai, Xinghong,
Roche, Thomas E.,
Zhou, Z. Hong
Journal
Biochemistry
Short Title
Biochemistry
Volume
57
Issue
16
Pages
2325-2334
Publication Date
2018-04-02
Publisher
American Chemical Society (ACS)
ISSN
0006-2960
URL
http://dx.doi.org/10.1021/acs.biochem.8b00357
DOI
10.1021/acs.biochem.8b00357

PDF of Paper