Atomic structures of enterovirus D68 in complex with two monoclonal antibodies define distinct mechanisms of viral neutralization

Refereed Designation:Refereed
Publication Type
Journal Article
Publication Year
2018
Authors
Zheng, Qingbing,
Zhu, Rui,
Xu, Longfa,
He, Maozhou,
Yan, Xiaodong,
Liu, Dongxiao,
Yin, Zhichao,
Wu, Yangtao,
Li, Yongchao,
Yang, Lisheng,
Hou, Wangheng,
Li, Shuxuan,
Li, Zizhen,
Chen, Zhenqin,
Li, Zhihai,
Yu, Hai,
Gu, Ying,
Zhang, Jun,
Baker, Timothy S.,
Hong Zhou, Z,
Graham, Barney S.,
Cheng, Tong,
Li, Shaowei,
Xia, Ningshao
Journal
Nature Microbiology
Short Title
Nat Microbiol
Volume
4
Issue
1
Pages
124-133
Publication Date
2018-11-05
Publisher
Springer Science and Business Media LLC
URL
http://dx.doi.org/10.1038/s41564-018-0275-7
DOI
10.1038/s41564-018-0275-7

PDF of Paper