Computationally aided, entropy-driven synthesis of highly efficient and durable multi-elemental alloy catalysts

Refereed Designation:Refereed
Publication Type
Journal Article
Publication Year
2020
Authors
Yao, Yonggang,
Liu, Zhenyu,
Xie, Pengfei,
Huang, Zhennan,
Li, Tangyuan,
Morris, David,
Finfrock, Zou,
Zhou, Jihan,
Jiao, Miaolun,
Gao, Jinlong,
Mao, Yimin,
Miao, Jianwei (John),
Zhang, Peng,
Shahbazian-Yassar, Reza,
Wang, Chao,
Wang, Guofeng,
Hu, Liangbing
Journal
Science Advances
Short Title
Sci. Adv.
Volume
6
Issue
11
Pages
eaaz0510
Publication Date
2020-03-13
Publisher
American Association for the Advancement of Science (AAAS)
ISSN
2375-2548
URL
http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aaz0510
DOI
10.1126/sciadv.aaz0510

PDF of Paper