Cryo-EM structure of the human α5β3 GABAA receptor

Refereed Designation:Refereed
Publication Type
Journal Article
Publication Year
2018
Authors
Liu, Si,
Xu, Lingyi,
Guan, Fenghui,
Liu, Yun-Tao,
Cui, Yanxiang,
Zhang, Qing,
Zheng, Xiang,
Bi, Guo-Qiang,
Hong Zhou, Z,
Zhang, Xiaokang,
Ye, Sheng
Journal
Cell Research
Short Title
Cell Res
Volume
28
Issue
9
Pages
958-961
Publication Date
2018-08-23
Publisher
Springer Science and Business Media LLC
ISSN
1001-0602
URL
http://dx.doi.org/10.1038/s41422-018-0077-8
DOI
10.1038/s41422-018-0077-8

PDF of Paper