Determining the three-dimensional atomic structure of an amorphous solid

Refereed Designation:Refereed
Publication Type
Journal Article
Publication Year
2021
Authors
Yang, Yao,
Zhou, Jihan,
Zhu, Fan,
Yuan, Yakun,
Chang, Dillan J.,
Kim, Dennis S.,
Pham, Minh,
Rana, Arjun,
Tian, Xuezeng,
Yao, Yonggang,
Osher, Stanley J.,
Schmid, Andreas K.,
Hu, Liangbing,
Ercius, Peter,
Miao, Jianwei
Journal
Nature
Volume
592
Pages
60-64
Publication Date
2021-03-31
URL
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03354-0
DOI
10.1038/s41586-021-03354-0

PDF of Paper