Discovery and structural characterization of a therapeutic antibody against coxsackievirus A10

Refereed Designation:Refereed
Publication Type
Journal Article
Publication Year
2018
Authors
Zhu, Rui,
Xu, Longfa,
Zheng, Qingbing,
Cui, Yanxiang,
Li, Shaowei,
He, Maozhou,
Yin, Zhichao,
Liu, Dongxiao,
Li, Shuxuan,
Li, Zizhen,
Chen, Zhenqin,
Yu, Hai,
Que, Yuqiong,
Liu, Che,
Kong, Zhibo,
Zhang, Jun,
Baker, Timothy S.,
Yan, Xiaodong,
Hong Zhou, Z,
Cheng, Tong,
Xia, Ningshao
Journal
Science Advances
Short Title
Sci. Adv.
Volume
4
Issue
9
Pages
eaat7459
Publication Date
2018-09-19
Publisher
American Association for the Advancement of Science (AAAS)
ISSN
2375-2548
URL
http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aat7459
DOI
10.1126/sciadv.aat7459

PDF of Paper