Extreme mixing in nanoscale transition metal alloys

Refereed Designation:Refereed
Publication Type
Journal Article
Publication Year
2021
Authors
Yao, Yonggang,
Huang, Zhennan,
Hughes, Lauren A.,
Gao, Jinlong,
Li, Tangyuan,
Morris, David,
Zeltmann, Steven Eric,
Savitzky, Benjamin H.,
Ophus, Colin,
Zou Finfrock, Y,
Dong, Qi,
Jiao, Miaolun,
Mao, Yimin,
Chi, Miaofang,
Zhang, Peng,
Li, Ju,
Minor, Andrew M,
Shahbazian-Yassar, Reza,
Hu, Liangbing
Journal
Matter
Short Title
Matter
Volume
4
Issue
7
Pages
2340-2353
Publication Date
2021-07-07
Publisher
Elsevier BV
URL
http://dx.doi.org/10.1016/j.matt.2021.04.014
DOI
10.1016/j.matt.2021.04.014

PDF of Paper