Mesophasic organization of GABAA receptors in hippocampal inhibitory synapses

Refereed Designation:Refereed
Publication Type
Journal Article
Publication Year
2020
Authors
Liu, Yun-Tao,
Tao, Chang-Lu,
Zhang, Xiaokang,
Xia, Wenjun,
Shi, Dong-Qing,
Qi, Lei,
Xu, Cheng,
Sun, Rong,
Li, Xiao-Wei,
Lau, Pak-Ming,
Hong Zhou, Z,
Bi, Guo-Qiang
Journal
Nature Neuroscience
Short Title
Nat Neurosci
Pages
1589-1596
Publication Date
2020-11-02
Publisher
Springer Science and Business Media LLC
URL
http://dx.doi.org/10.1038/s41593-020-00729-w
DOI
10.1038/s41593-020-00729-w

PDF of Paper