Single-shot 3D coherent diffractive imaging of core-shell nanoparticles with elemental specificity

Refereed Designation:Refereed
Publication Type
Journal Article
Publication Year
2018
Authors
Pryor, Alan,
Rana, Arjun,
Xu, Rui,
Rodriguez, Jose A.,
Yang, Yongsoo,
Gallagher-Jones, Marcus,
Jiang, Huaidong,
Kanhaiya, Krishan,
Nathanson, Michael,
Park, Jaehyun,
Kim, Sunam,
Kim, Sangsoo,
Nam, Daewoong,
Yue, Yu,
Fan, Jiadong,
Sun, Zhibin,
Zhang, Bosheng,
Gardner, Dennis F.,
Dias, Carlos Sato Baraldi,
Joti, Yasumasa,
Hatsui, Takaki,
Kameshima, Takashi,
Inubushi, Yuichi,
Tono, Kensuke,
Lee, Jim Yang,
Yabashi, Makina,
Song, Changyong,
Ishikawa, Tetsuya,
Kapteyn, Henry C.,
Murnane, Margaret M.,
Heinz, Hendrik,
Miao, Jianwei
Journal
Scientific Reports
Short Title
Sci Rep
Volume
8
Pages
8284
Publication Date
2018-05-29
Publisher
Springer Science and Business Media LLC
URL
https://www.nature.com/articles/s41598-018-26182-1
DOI
10.1038/s41598-018-26182-1

PDF of Paper