Nanoimaging of Electronic Heterogeneity in Bi2Se3 and Sb2Te3 Nanocrystals

Refereed Designation:Refereed
Publication Type
Journal Article
Publication Year
2017
Authors
Lu, Xiaowei,
Khatib, Omar,
Du, Xutao,
Duan, Jiahua,
Wei, Wei,
Liu, Xianli,
Bechtel, Hans A.,
D'Apuzzo, Fausto,
Yan, Mingtao,
Buyanin, Alexander,
Fu, Qiang,
Chen, Jianing,
Salmeron, Miquel,
Zeng, Jie,
Raschke, Markus B.,
Jiang, Peng,
Bao, Xinhe
Journal
Advanced Electronic Materials
Short Title
Adv. Electron. Mater.
Volume
4
Issue
1
Pages
1700377
Publication Date
2017-12-11
Publisher
Wiley
URL
http://dx.doi.org/10.1002/aelm.201700377
DOI
10.1002/aelm.201700377

PDF of Paper